Wat is de huurindexatie?

De huurindexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud.

De aanpassing gebeurt éénmaal per jaar, vanaf de eerste verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de gezondheidsindex gebruikt worden.

Hoe wordt de huurindexatie berekend?

Formule nieuwe huurprijs = basishuurprijs op jaarbasis X nieuwe index / basis index

  • De basishuurprijs is de huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst op jaarbasis.
  • De basis index is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de huurovereenkomst (voor alle contracten die in werking traden vanaf 1 januari 1984).
  • De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Inwerkingtreding van de overeenkomst vanaf 1 januari 1984
overeenkomst ondertekend vóór 1/02/1994 overeenkomst ondertekend vanaf 1/02/1994
basis indexcijfer = consumptieprijsindex van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat (≤ 31/12/1993) basis indexcijfer = gezondheidsindex van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat (≥ 01/01/1994)

Indexsprong van de huurprijzen in Wallonië

Door een Waals decreet van 2 maart 2016 werd beslist om vanaf 01/04/2016 een indexsprong in te voeren voor de huurprijzen.

De beslissing treft enkel huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats van de huurder in het Waals Gewest die reeds in voege waren op 01/04/2016. Huurcontracten gesloten na die datum worden door de maatregel niet geraakt en zullen kunnen geïndexeerd worden volgens de normale regels.

Voor de lopende contracten wordt met een vertragingseffect van 1 jaar gewerkt: zolang de huur loopt zal de geïndexeerde huurprijs op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur gelijk zijn aan de huurprijs van het vorige jaar na indexering.

Bereken uw huurindexering