EPC / EPB / PEB wetgeving inzake huurindexatie

Vlaanderen : EPC attest

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC-label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Sinds 1 oktober 2022 beperkt de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar. Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (behalve de studentenhuurovereenkomsten). Dit zijn dus huurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gesloten volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet. De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar wel voor hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten met sociale verhuurkantoren.

Deze maatregel wil de betaalbaarheid van het wonen garanderen en eigenaars aanmoedigen om de energetische prestaties van het huurwoningpatrimonium te verbeteren.

Concreet betekent dit:

Van 1/10/2022 tot 30/9/2023

 • Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder of vervallen EPC-attest.
 • Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.
 • Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.
Indexering vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder of vervallen EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Voor deze correctie wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. We informeren u later concreter over deze correctiefactor.

Geldigheid EPC

Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt voor 1 oktober 2012 zijn niet meer geldig. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.

Heeft uw EPC geen label, kijk dan naar het kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m². Op basis van dat EPC-kengetal kunt u de omrekening maken naar een label volgens onderstaande tabel:

Energielabel Energiescore
A+ Minder dan 0 kWh/m² per jaar
A Tussen 100 en 0 kWh/m² per jaar
B Tussen 200 en 100 kWh/m² per jaar
C Tussen 300 en 200 kWh/m² per jaar
D Tussen 400 en 300 kWh/m² per jaar
E Tussen 500 en 400 kWh/m² per jaar
F Hoger dan 500 kWh/m² per jaar

Wallonië : PEB attest

De maatregel ter beperking van de indexering van uw huur geldt voor u vanaf de eerstvolgende verjaardag van uw huurcontract, die ligt tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. De indexering is toegestaan of beperkt, afhankelijk van het PEB-certificaat.

Concreet betekent dit:

Van 1/11/2022 tot 31/10/2023

 • Het huurcontract moet geregistreerd zijn.
 • Een indexering mag niet voor woningen met een PEB-label F of G of voor woningen zonder PEB-attest.
 • PEB-label E: beperking van de huurindexering tot maximaal 50% van de mogelijke stijging
 • PEB-label D: beperking van de huurindexering tot maximaal 75% van de mogelijke stijging
 • Bij energiezuinige woningen met een PEB-label A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

De beperking van de huurindexering tot maximaal 75% (certificaat D) of 50% (certificaat E) wordt berekend als het verschil tussen de geïndexeerde huur op de verjaardag van de huurovereenkomst tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 en de vóór de verjaardag van de huurovereenkomst verschuldigde huur.

De verschuldigde huurprijs is de geïndexeerde huurprijs van het voorgaande jaar, ook als geen indexering is aangevraagd.

Indexering vanaf 1 november 2023

De huidige maatregel zou verlengd kunnen worden, maar dit is nog niet beslist. MyIndex zal tijdig de nodige aanpassingen doen, zodra er meer informatie beschikbaar is.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : EPB attest

Een ordonnantie tot wijziging van het indexeringssysteem voor een periode van 12 maanden is op 14 oktober 2022 in werking getreden.

Het indexeringspercentage voor de huurprijzen zal voortaan variëren afhankelijk van de energieprestatie van het pand in kwestie. Er zijn eveneens nieuwe verplichtingen ingevoerd waaraan bij iedere indexering moet zijn voldaan.

Concreet betekent dit:

Van 14/10/2022 tot 13/9/2023
 • Het huurcontract moet geregistreerd zijn.
 • Een indexering mag niet voor woningen met een EPB-label F of G of voor woningen zonder of vervallen EPB-attest.
 • EPB-label E: beperking van de huurindexering tot maximaal 50% van de mogelijke stijging
 • Bij energiezuinige woningen met een EPB-label A, B, C of D wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

Bereken uw huurindexering