ALGEMENE VOORWAARDEN MYINDEX

Het gebruik van de website https://myindex.be is onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Door gebruik te maken van voormelde website worden deze voorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud door de Gebruiker aanvaard.

De website https://myindex.be en de daarop aangeboden online tool is eigendom van en wordt beheerd door de BVBA E&T INVEST, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0697.903.221, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2390 Malle, Grootakker 19, email info@myindex.be.

Tenzij uit de context anders blijkt, zal aan onderstaande begrippen de betekenis zoals gedefinieerd in huidig artikel worden gegeven:

Account: Een door de Gebruiker op de website https://myindex.be aangemaakt persoonlijk account, dat toegankelijk is middels gebruik van een gebruikersnaam en een gepersonaliseerd paswoord, en dat enkel aangemaakt kan worden mits uitdrukkelijke aanvaarding van huidige Overeenkomst.

Applicatie: Het online platvorm beschikbaar op de website https://myindex.be.

Gebruiker: Elke natuurlijke of rechtspersoon die tot huidige Overeenkomst met MyIndex is toegetreden.

MyIndex: De BVBA E&T INVEST, zoals omschreven in artikel 1, die eigenaar en beheerder is van de website https://myindex.be

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Gebruiker en MyIndex waarvan de modaliteiten in huidig document worden beschreven.

Partij(en): De Gebruiker of MyIndex, dan wel beiden, en dit naargelang de context.

3.1. MyIndex biedt op haar website het gebruik van haar software aan, zijnde de Applicatie. De Applicatie is een online platform dat ontwikkeld is om de indexatie van huurcontracten op te volgen en te beheren. De aangeboden software is hierdoor gericht op de maximalisatie van het huurrendement.

De software strekt zich uit tot (i) het verschaffen van een overzicht van welke contracten er al dan niet in aanmerking komen voor indexering, (ii) waarschuwing van de mogelijkheid tot indexatie (indien geactiveerd), (iii) de indexatie van de huurprijs met volledige berekening (na handeling hiertoe door de Gebruiker), en (iv) het opmaken van een indexatiebrief (NL en/of FR) die kan worden gedownload. Het gebruik van de Applicatie is hiertoe beperkt zonder dat het gebruik van de Applicatie enigszins kan worden gekwalificeerd als een juridisch of financieel advies.

3.2. De Applicatie beroept zich op de door de Gebruiker verschafte informatie, zonder dat de Applicatie en/of MyIndex hierop enige vorm van controle uitoefent.

3.3.    De toepassing bestaat uitsluitend uit een desktop versie, doch mobielvriendelijk ontwikkeld.

3.4. De Gebruiker wordt een gebruiksrecht op de Applicatie van MyIndex toegekend. De Gebruiker erkent voorafgaandelijk aan het afsluiten van huidige Overeenkomst kennis te hebben genomen van de functionaliteiten van de Applicatie en deze te aanvaarden. De Gebruiker is niet gerechtigd op enig ander gebruik van de Applicatie dan het gebruik zoals beschreven in artikel 3.1. van huidige Overeenkomst. 

3.5. MyIndex is gerechtigd onderhoudswerken uit te voeren aan de Applicatie of updates uit te voeren. De Gebruiker heeft er kennis van dat deze mogelijks een tijdelijk impact op de (goede) werking van de Applicatie hebben. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat dergelijke tijdelijke storingen noodzakelijk en normaal zijn in het beheer van de Applicatie.

3.5. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud van artikel 12, is MyIndex tevens gerechtigd de verwerkte data aan te wenden voor intern gebruik of andere doeleinden.

4.1. Van de Applicatie kan uitsluitend gebruik worden gemaakt door het aanmaken van een Account. Een Account kan worden aangemaakt op de website https://myindex.be door iedere natuurlijke of rechtspersoon middels het uitdrukkelijk aanvaarden van huidige Overeenkomst, de privacy policy van MyIndex, en de cookie policy van MyIndex. Een dergelijke account is persoonlijk en niet-overdraagbaar, noch op enige andere wijze commercialiseerbaar.

4.2.  Volgende gegevens dienen te worden ingevuld bij het aanmaken van een Account: achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, en facturatiegegevens.  De Gebruiker verbindt er zich toe bij het aanmaken van een Account de vereiste gegevens volledig en correct mede te delen.

4.3. Bij het aanmaken van een Account dient de Gebruiker een paswoord op te geven. Het paswoord is strikt vertrouwelijk, en de Gebruiker is verantwoordelijk dit vertrouwelijk te houden. Elke mededeling door de Gebruiker van zijn/haar paswoord gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid. Handelingen die gesteld worden in de Applicatie na ingave van het paswoord worden steeds geacht in naam en voor rekening van de Gebruiker te zijn ingegeven. De Gebruiker is tevens in de mogelijkheid het paswoord steeds en/of periodiek te wijzigen, teneinde de vertrouwelijkheid te waarborgen.

4.4. Zodra een Account door de Gebruiker werd aangemaakt, kan hij één of meerdere huurovereenkomsten ingeven in de Applicatie, dan wel terug verwijderen. Een contract wordt automatisch toegevoegd indien er een indexatie is gebeurd, en de Gebruiker pas nadien een Account heeft aangemaakt. Bij de ingave van een huurovereenkomst dienen de volgende gegevens te worden verstrekt: de contractgegevens (adres unit, type unit, datum, type huur, huurprijs, contractduur, taal), de identificatiegegevens van de verhuurder (aanspreking, naam, juridische vorm, BTW nummer, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer) en de identificatiegegevens van de huurder (aanspreking, naam, juridische vorm, BTW nummer, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer). De Gebruiker is als enige verantwoordelijk dat de gegevens volledig en correct worden ingevuld, aangezien hierop geen automatische controle gebeurt.

4.5. Voor elk van de in MyIndex ingegeven huurovereenkomst, geniet de Gebruiker van de in artikel 3.1. uiteengezette functionaliteiten.

4.6. Een Gebruiker van een Account waarin geen huurovereenkomsten zijn ingegeven én die gedurende één jaar en elf maanden niet heeft ingelogd, zal een automatische mail ontvangen met de vraag of de Account behouden dient te blijven. Bij gebrek aan positief antwoord binnen de maand (en dus twee jaar na de laatste inlogdatum) a.d.h.v. de knop “ik wil mijn account behouden” zullen de Account en alle bijhorende persoonsgegevens automatisch verwijderd worden, behoudens de persoonsgegevens waarvoor de verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

     

5.1. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen omtrent de gegevens die aan MyIndex dienen te worden verstrekt, om van het gebruik van de applicatie te kunnen genieten. Meer in het bijzonder gaat het over de in artikel 4.4. opgenomen gegevens. De Gebruiker draagt als enige het risico van een gebrekkige ingave of mededeling van de vereiste informatie, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een opschorting van de contractuele verplichtingen van de Gebruiker. 

5.2. De Gebruiker is tevens verplicht en verbindt zich ertoe elke vastgestelde tekortkoming in de werking onmiddellijk en gedetailleerd (indien mogelijk en nuttig vergezeld van een afdruk van het scherm waarop de tekortkoming vaststelbaar is) te melden op info@myindex.be opdat MyIndex deze eventuele tekortkoming kan verhelpen, zonder dat dit afbreuk doet aan het gegeven dat de verbintenissen van MyIndex als inspanningsverbintenis dienen te worden gekwalificeerd. 

6.1. Op heden bedraagt de vergoeding 0,00 EUR, en wordt de Applicatie aldus kosteloos aangeboden. De verschuldigde vergoeding kan door MyIndex worden aangepast. Deze aanpassing dient per e-mail ter kennis worden gegeven, en treedt in werking vanaf de tweede maand volgend op deze waarin de prijsverhoging ter kennis gegeven werd. De Gebruiker wordt geacht de prijsverhoging te aanvaarden, behoudens wanneer hij zich hier binnen de 30 kalenderdagen per e-mail tegen verzet op info@myindex.be

De prijzen van MyIndex worden opgegeven in EUR en zijn steeds inclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering zal ten laste van de Gebruiker vallen.

6.2. MyIndex heeft het recht om haar prijzen jaarlijks aan te passen op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij als basis de index van december van het jaar voorafgaande aan de contractsluiting wordt genomen. Bij daling van voormelde index, zullen de tarieven nooit lager zijn dan deze verschuldigd het jaar voorafgaand aan deze nieuwe index.

7.1. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van de door de Applicatie gegenereerde informatie.

7.2. MyIndex streeft er steeds naar de Applicatie correct te laten functioneren. Gelet op het feit dat dit een middelen- en inspanningsverbintenis betreft, kan MyIndex niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie, noch voor schade van welke vorm ook die hieruit zou kunnen voortvloeien, noch voor downtime.

7.3. Indien door toeval of overmacht de uitvoering van de overeenkomst door MyIndex redelijkerwijze niet kan worden uitgevoerd, behoudt MyIndex het recht voor de overeenkomst te beëindigen of op te schorten in verhouding tot de duur van het gerezen beletsel. De woorden ‘toeval of overmacht’ worden in hun meest ruime betekenis beschouwd.

7.4. MyIndex kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen dewelke haar dienstverlening opschorten. De Gebruiker kent en aanvaardt het risico van deze technische storingen. Aangezien het risico op technische storingen door de Gebruiker dient te worden gedragen, kunnen eventuele technische storingen geen vermindering van de contractueel overeengekomen vergoedingen verantwoorden, noch kunnen deze een opschorting van de contractuele verplichtingen van de Gebruiker verantwoorden en/of aanleiding geven tot schadevergoeding. 

7.5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor afdoende beveiliging tegen virussen, en kan MyIndex dan ook nooit aansprakelijk houden voor eventuele virussen via de Applicatie of MyIndex verspreid.

7.6. De aansprakelijkheid van MyIndex is te allen tijde beperkt tot de gevallen waarin MyIndex bedrog pleegt, waarvan de Gebruiker de bewijslast draagt. Daarenboven kan MyIndex nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, waaronder gederfde winsten. Uitsluitend rechtstreeks schade kan worden verhaald en dit beperkt tot de door de Gebruiker betaalde vergoedingen gedurende de laatste 6 maanden van de Overeenkomst voor het feit dat aanleiding tot de vordering tot schadevergoeding geeft.

7.7. In geval van aansprakelijkheid van MyIndex dient een eventuele vordering tot schadevergoeding ter kennis te worden gegeven binnen de 15 dagen na het feit dat aanleiding tot deze schadevergoeding geeft, bij gebrek waaraan de Gebruiker wordt geacht afstand van recht te doen.

8.1. MyIndex heeft het recht de Applicatie verder te ontwikkelen en aldus regelmatig updates en/of wijzigingen door te voeren, zolang niet aan de essentiële functionaliteiten wordt geraakt.

8.2. MyIndex kan de voorwaarden van huidige Overeenkomst wijzigen wanneer de gewijzigde functionaliteiten dit vereisten, en dit in functie van de gewijzigde technische specificaties. Deze aanpassing dient per e-mail ter kennis worden gegeven, en treedt in werking vanaf de tweede maand volgend op deze waarin de wijziging ter kennis gegeven werd. De Gebruiker wordt geacht de prijsverhoging te aanvaarden, behoudens wanneer hij zich hier binnen de 30 kalenderdagen per email tegen verzet op info@myindex.be.

9.1. De Applicatie is en blijft eigendom van MyIndex. Huidige Overeenkomst impliceert geen overdracht van intellectuele eigendom, en tast de rechten van MyIndex niet aan. Het voorwerp van huidige overeenkomst is uitsluitend beperkt tot een persoonlijk en individueel niet-exclusief tijdelijk gebruiksrecht op de Applicatie, zonder het recht op reproductie, overdracht, aanpassing, distributie, etc.

9.2. Daarnaast is het de Gebruiker verboden de naam en het design van MyIndex te gebruiken, of de inhoud van de website https://myindex.be te reproduceren.

10.1. Onverminderd artikel 4.6. wordt huidige Overeenkomst gesloten voor onbepaalde termijn, en neemt een aanvang vanaf de activering van de Account van de Gebruiker. 

10.2. De Overeenkomst is te allen tijde opzegbaar door beide Partijen met ingang de laatste dag van de maand waarin de opzeg gegeven wordt. De opzeg kan worden gegeven per e-mail met ontvangstbevestiging. De opzeg door de Gebruiker dient te worden gegeven op het e-mailadres info@myindex.be en een opzeg door MyIndex dient te worden  gegeven op het e-mailadres dat door de Gebruiker in het kader van artikel 4.2. van huidige Overeenkomst werd medegedeeld. Daarnaast heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de in MyIndex ingegeven contracten te allen tijde te verwijderen (één contract afzonderlijk of desgevallend meerdere overeenkomsten tezamen), doch impliceert dit niet de beëindiging van de Overeenkomst.

10.3. Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van zwaarwichtige tekortkoming van de andere Partij. Onder zwaarwichtige tekortkoming van de Gebruiker wordt o.a. begrepen (i) misbruik van de Applicatie door de Gebruiker, (ii) het gebruik van de Applicatie op een wijze of voor een doeleinde waarvoor het niet ontwikkeld werd, of (iii) het schaden of trachten te schaden van de naam of de reputatie van MyIndex. In geval van onmiddellijke beëindiging is er geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoedingen.  

10.4. In geval van beëindiging van huidige Overeenkomst, wordt de Account van de Gebruiker afgesloten en kan niet langer van de Applicatie gebruik worden gemaakt. De in het kader van huidige Overeenkomst verstrekte informatie en documentatie wordt gedurende één maand na het afsluiten van de Account ter beschikking gehouden. Binnen deze periode van één maand, kan de Gebruiker een verzoek richten aan info@myindex.be een kopie van deze informatie / documentatie te verkrijgen, waarna de Gebruiker geen informatie / documentatie meer kan opvragen.

11.1. MyIndex verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien MyIndex de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

MyIndex verzamelt persoonsgegeven via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, dan wel door de ingave van contracten in de Applicatie. De persoonsgegevens die door MyIndex worden verzameld zijn persoonlijke identificatiegegevens, en financiële gegevens. De persoonsgegevens worden door MyIndex steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, dan wel voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten). De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Bij gebrek aan het verstrekken van persoonlijke identificatiegegevens, kan MyIndex haar klanten niet identificeren, noch is er communicatie mogelijk. 

Uw persoonsgegevens zijn binnen MyIndex alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer MyIndex beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: externe boekhouders, IT leveranciers, consultants en andere dienstverleners, en marketingbedrijven.

Voor het overige verwijst MyIndex naar haar privacy policy, waarvan de Gebruiker erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin u verder transparant    wordt    geïnformeerd    omtrent     (i)         de        verwerkingsverantwoordelijke    van       uw persoonsgegevens, (ii) de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, (iii) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv) uw rechten met betrekking tot deze verwerking , en (iv) onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

12.2.  Niet enkel verwerkt MyIndex persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke maar ook als verwerker. De verwerking die door MyIndex wordt verricht ten behoeve van de Gebruiker als verwerkingsverantwoordelijk of verwerker is de automatisatie zoals beschreven in artikel 1 van huidige Overeenkomst. Deze verwerking is vereist om uitvoering te kunnen geven aan huidige Overeenkomst, en is beperkt tot de duurtijd van de samenwerking. 

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn persoonlijke identificatiegegevens, en financiële bijzonderheden. De betrokkenen waarvan de gegevens worden verwerkt zijn huurders van de Gebruikers, klanten van de Gebruikers, en huurders van klanten van de Gebruikers.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van alle van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder – doch niet beperkt tot – de GDPR.

MyIndex neemt geen andere verwerkers in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Wanneer MyIndex een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Gebruiker specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerkers bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in huidige Overeenkomst zijn opgenomen.

MyIndex garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de Gebruiker aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Tevens zal MyIndex rekening houdend met de aard van de verwerking, de Gebruiker door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens verplichtingen, waaronder deze met betrekking tot (i) het beantwoorden van de rechten van de betrokkenen, (ii) het beveiligen van de verwerking, (iii) de melding van inbreuken, (iv) de mededeling van inbreuken, alsook (v) de gegevensbeschermingsbeoordeling en de voorafgaande raadpleging. 

MyIndex staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid. 

Na afloop van de verwerkingsdiensten dient MyIndex, naargelang de keuze van de Gebruiker, alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

MyIndex zal elke inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens die ten behoeve van de Gebruiker  worden verwerkt onmiddellijk melden aan de Gebruiker en dit uiterlijk binnen de 24 uur.

Tevens stelt MyIndex alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de Gebruiker of een door de Gebruiker gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.

MyIndex heeft het recht huidige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, en dit in het kader van een interne reorganisatie en/of overdracht van een handelsactiviteit, en dit mits voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en op voorwaarde dat deze overdracht geen afbreuk doet aan de rechten van de Gebruiker.

13.1. Indien de Gebruiker een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht is, beschikt de Gebruiker over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De gebruiker kan hierbij gebruik maken van het daarvoor voorziene modelformulier, dan wel enige andere ondubbelzinnige verklaring.

13.2. Indien de Gebruiker gebruik maakt van de diensten van MyIndex door één of meerdere huurovereenkomsten in te geven, erkent hij/zij impliciet hierdoor zijn/haar herroepingsrecht te verliezen.

     

14.1. De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere zinnen, clausules of onderdelen van deze Overeenkomst tast de geldigheid van de rest van deze Overeenkomst niet aan, die onverminderd blijft bestaan. 

14.2. Bovendien komen Partijen overeen dat zij deze zinnen, clausules of onderdelen van deze Overeenkomst zullen vervangen door andere bepalingen zodat de door Partijen beoogde gevolgen op juridisch en economisch vlak alsnog worden gerealiseerd of zo dicht mogelijk worden benaderd.

15.1. Een Gebruiker kan een klacht met betrekking tot deze Overeenkomst steeds formuleren via info@myindex.be. Een Gebruiker kan ook steeds klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen MyIndex en consumenten. De ombudsdienst is gevestigd te North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel (consumentenombudsdienst.be).

15.2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 

15.3. Enkel de Belgische Rechtbanken hebben rechtsmacht, en de  rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Antwerpen zijn bevoegd. Huidige bepaling heeft geen uitwerking in een consumentenralatie in welk geval de bevoegde Rechtbank wordt aangeduid door artikel 624, 1°, 2°, of 4° Ger. W.